CO JE NAŠÍM CÍLEM A NÁPLNÍ NAŠÍ PRÁCE:

patoracePASTORAČNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ
poradenstvíPORADENSTVÍ
vzděláváníVZDĚLÁVÁNÍ
informaceINFORMAČNÍ AKCE
výzkumVÝZKUM A PROJEKTY

O PASTORAČNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Co je to pastorační péče ve zdravotnictví?

Pastorační péčí ve zdravotnictví v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje. (Srov. Opatrný, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné, 1995)

Pastorační péče ve zdravotnictví spočívá v individuálním přístupu k pacientům, zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible a slavení svátostí, dále zprostředkování návštěvy duchovního jakékoliv registrované církve a náboženské společnosti v České republice, rozhovory s příbuznými pacientů a pracovníky ve zdravotnictví, doprovázení pozůstalých. (Srov. Fakultní nemocnice Olomouc. Metodický pokyn č. MP-L004-02 Zajištění klinické pastorační péče ve FNOL, 2017)

Komu je pastorační ve zdravotnictví péče určena?

 • pacientům
 • jejich příbuzným a  blízkým
 • zdravotníkům a dalším pracovníkům ve zdravotnických službách

Kdo poskytuje pastorační péči ve zdravotnictví?

 • nemocniční kaplani
 • dobrovolníci v pastorační péči

Kdo je nemocniční kaplan?

 • Pojem nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči v nemocnicích, odborných lékařských ústavech, hospicích, domovech pro seniory a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních.
 • Může to být kněz, jáhen, řeholník či řeholnice, jiná zasvěcená osoba, laik, muž i žena, s vysokoškolským teologickým a následným postgraduálním vzděláním. V nemocnicích, které jsou uvedeny na úvodní stránce, se setkáte převážně s nemocničními kaplankami – ženami. 
 • V Arcidiecézi olomoucké působí na základě pověření Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a smlouvy, uzavřené mezi nemocnicí a Arcibiskupstvím olomouckým.
 • Je k dispozici každému pacientovi, který projeví o setkání s ním zájem. 
 • Přijímá pacienta v jeho aktuálním stavu, s jeho tělesnými bolestmi, psychickými problémy, emočními těžkostmi a duchovními otázkami. 
 • Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost. 

Kdo je dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví?

 • Dobrovolník se ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana podílí na pastorační péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví.